čtvrtek 3. prosince 2020 Svatoslav

Jak se městské části Prahy připravují na zimu? Podívejte se...

Zima klepe na dveře a spolu s vánočními radovánkami s sebou přináší i mnohé nepříjemnosti. Ty při pohybu po ulicích číhají jak na chodce, tak na řidiče. Boj s těmito problémy mají na starosti jednotlivé městské části, a proto jsme se jich zeptali, jak se ulice jejich městských částí připravují na zimu?

Následující odpovědi vám snad pomohou se takovým nepříjemnostem vyvarovat. Nechť je blížící se advent jen obdobím radosti, nikoliv nečekaných zdravotních komplikací nebo újmy na majetku .

OTÁZKY:

  1. Musí radnice přijmout nějaká speciální opatření?
  2. Je za zhoršených klimatických podmínek nutná větší obezřetnost na nějakých konkrétních místech vaší městské části?

Praha 1 | Praha 2 | Praha 4 | Praha 6 | Praha 7 | Praha 12 
Praha 14 | Praha 18 | Praha 19 | Praha 20 | Praha 22

Praha 1

Za MČ 1 nám odpověděla tisková mluvčí MgA. Veronika Blažková.

1) Žádná speciální příprava ulic ve smyslu stavby neprobíhá. Na některých svahových komunikacích jsou umístěny nádoby s posypovým materiálem. Nádoby rozmísťují Pražské služby a.s. na pokyn TSK hl. m. Prahy. Právě TSK hl. m. Prahy je garantem průběhu zimní údržby na území Prahy. Zastupuje tak vlastníka komunikací, hl. m. Prahu. Praha vydává každoročně seznam ulic, kde nebude prováděn zimní úklid. Na všech ostatních komunikacích nastupují povinnosti TSK. MČ Praha 1 pak na základě vlastního rozhodnutí přistupuje k tomu, že v některých ulicích, v nichž TSK úklid neprovádí, zabezpečuje tuto činnost z vlastních prostředků. Na mysli přitom máme především službu našim obyvatelům. Stejně tak se snažíme vypomáhat při případné zimní kalamitě. Tyto případy jsou vždy řešeny ad hoc.

2) Tato místa zná ve svém okolí či na obvykle užívaných trasách každý obyvatel. Jde především o svahové úseky komunikací, dále o místa s velmi hladkou mozaikou a dlažbou. Specialitou centra města je nezbytnost dávat pozor na padající sníh ze střech v době oblevy.

 

Praha 2

Vedoucí OŽP, paní Michaela Stiborová, nám odpověděla za MČ 2.

1) Městská část Praha 2 již několik let zajišťuje schůdnost vybraných pěších komunikací. Před zimní údržbou se z chodníků uklízí listí, obzvláště tam, kde jsou hustá a vzrostlá uliční stromořadí. Jiná speciální opatření přijímána nejsou. Od 1. 11. má společnost Komwag a,s,, která zimní údržbu na území městské části zajišťuje, připravenu techniku na případný okamžitý zásah.


2) Pokud napadne větší množství sněhu je to obvykle riziko pádu sněhu a ledu ze střech. Tento problém řeší hlavně vlastníci nemovitostí.  Na chodnících pak ztěžují odklízení sněhu řidiči aut, kteří ponechávají svá auta zaparkovaná na chodnících a brání tak průjezdu techniky. Tato bezohlednost působí každou zimu opakovaně velké potíže.

 

Praha 4

O přípravách v MČ 4 nám řekl více tiskový mluvčí Jiří Bigas.

1) Většinu uklízí TSK podle jejich plánu a priorit, zbytek městská část, resp. její smluvní firmy, na základě aktuálních požadavků.

2) Platí obecné zásady, pokud nasněží nebo je náledí, musí být řidiči věnovat řízení větší pozornost. Samozřejmě to platí zejména v místech, kde hrozí smyk, ostré zatáčky, na dláždění apod.

 

Praha 6

Tiskový mluvčí MČ 6, pan Adam Halmoši, nás informoval o tom, že Praha 6 má již několik let naprosto unikátní systém Sněhové pohotovosti. Tam mohou občané najít kompletní informace: www.snehovapohotovost.cz.

 

Praha 7

Za MČ 7 se nám vyjádřil tiskový mluvčí Martin Vokuš.

1) MČ Praha 7 se na zimní období připravuje kontinuálně. Vedle Technické správy komunikací hl. m. Prahy, která z pozice majetkové správy zajišťuje především údržbu chodníků na nejfrekventovanějších místech, se sedmá městská část rovněž věnuje zajištění průchodnosti a bezpečnosti dalších lokalit, jako jsou vedlejší komunikace, chodníky před našimi objekty, přístupové cesty ke školám a školkám, přechody pro chodce atd. V případě sněhové kalamity jsme již v minulosti opakovaně přikročili i k nasazení dobrovolníků, např. z řad klientů Armády spásy.

2) Nějaká konkrétní nebezpečná místa zde nemáme, nicméně je samozřejmě v případě zhoršených klimatických podmínek třeba dbát maximální opatrnosti všude, především v méně frekventovaných lokalitách.

 

Praha 12

Jak se na zimu chystá MČ 12? To nám prozradila tisková mluvčí Bc. Eva Burianová.

1)  Přípravu na  zimní údržbu komunikací v naší městské části Praha 12 neprovází žádná speciální opatření, jedná se spíše o přípravné práce - kontrola stavu komunikací, plánu zimní údržby, který nám smluvní společnost předkládá každoročně k 15.10.2014 apod. Snahou je docílit před zimním obdobím dostatečnou čistotu vozovek. Jedná se převážně  o silný opad listí, který v jarním období může způsobit špatný odtok nebo dokonce ucpání uličních vpustí, kde následně dochází k tvorbě nebezpečných zledovatělých míst. Dalším přípravným opatřením je instalace zásněžek. Městská část instaluje zásněžky při komunikaci Ke Křížku, kde se předpokládá možná tvorba sněhových jazyků. 

2) Obecně se dá říci, že po dobu panování zimního období je nutné zvýšené opatrnosti jak na pěších tak na motoristických komunikacích. Konkrétní problémová místa je těžké specifikovat, spíše se jedná o komunikace s větším sklonem, kdy je sjízdnost výrazně zhoršena právě uvedeným sklonem.  

 

Praha 14

Veronika Berná (oddělení strategického plánování a komunikace) nám odpověděla jménem MČ 14.

1) Speciální opatření se nechystají. Tak jako každý rok připravil Úřad městské části Praha 14 Plán zimní údržby místních komunikací (týká se období od začátku listopadu do konce března), přičemž ten na nadcházející zimu Rada městské části schválila na svém posledním jednání 20. října.

Seznam chodníků, o které se Praha 14 v zimě stará, se letos rozšíří o sedm ploch. Důvodem je, že Odbor dopravy a ochrany prostředí minulou zimu obdržel několik podnětů a stížností, v nichž občané poukazovali na některé neuklizené chodníky, které jsou ve správě TSK hl. m. Prahy a v zimě o ně není pečováno. Městská část Praha 14 správce požádala, aby zmiňované frekventované plochy zařadil do svého plánu údržby. Odpověď přišla záporná s odkazem na nedostatek financí. Z chodníků ve správě TSK se tedy městská část v zimě 2014 / 2015 bude nově starat například o ulici Generála Janouška v úseku Breicetlova – poliklinika Parník, ulici Klánovická v úseku Chvalská – Hloubětínská (před zdravotním střediskem) či o části přístupových ploch před stanicemi metra Rajská zahrada a Černý Most.

Jednání s TSK ohledně úpravy jejího plánu zimní údržby na území Prahy 14 ještě pokračují. Je tedy možné, že ještě dojde ke změnám.

2) Samozřejmě ne všechny chodníky na území městské části jsou vzhledem k ekonomickým možnostem udržované. Základní povinností uživatelů místních komunikací je přizpůsobit chůzi a jízdu stavu chodníku a komunikace.

 

Praha 18

Hana Saitzová nám zprostředkovala odpověď pracovníků odboru hospodářské správy a investic MČ 18.

1) Pro pracovníky odpovědné za zimní údržbu komunikací (ZÚK) začalo zimní období již v sobotu 1. listopadu. Během příprav na ně postupovali uvedení pracovníci podle stanovených harmonogramů a Organizačního plánu zimní údržby, který schválila Rada MČ Praha 18. V němž je přesně specifikován způsob provádění údržby, tzn. jsou zde uvedeny základní povinnosti dodavatelů zajišťujících výkon ZÚK, základní povinnosti uživatelů místních komunikací, časové limity pro zahájení a  dokončení prací při zimní údržbě od okamžiku zjištění závady ve schůdnosti a sjízdnosti  místních komunikací, pěší komunikace jsou rozděleny dle pořadí důležitosti podle frekvence chodců,  umístění úřadů a zdravotnických zařízení, školských zařízení apod.

Dále je vytvořen seznam silničních  a pěších komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Tento jmenný seznam neudržovaných silnic a neudržovaných chodníků vyznačených v plánku je zveřejněn v Organizačním plánu zimní údržby na informačních internetových stránkách MČ.

Dále jsou předem sjednány smluvní podmínky s dodavateli a jsou vypracovány přesné mapové podklady s vyznačenými trasami zimní údržby a posypu na komunikacích.

Technická skupina (TS) městské části Praha 18  je včas  dostatečně zásobena posypovým materiálem.  V dílně TS se v této době dokončují poslední opravy a úpravy mechanismů - letos v zimě bude mít MČ Praha 18 k dispozici sypač s pluhem Multicar M30 vybavený radlicí a sypacím zařízením, nakladač Wecan 700 a víceúčelový úklidový komunální stroj Egholm 2200. Navíc je vypracován rozpis nepřetržité pohotovosti pracovníků TS tak, aby byl - v případě potřeby po celé zimní období - zajištěn provoz uvedených mechanismů 24 hodin denně.

Speciální opatření jsou nutná pouze v případě vzniku kalamitního stavu. V takových situacích bude zajištěno odklízení sněhu s pomocí subjektů, které disponují těžkou stavební technikou.

2) Za zhoršených klimatických podmínek je na všech místech městské části nutná zvýšená obezřetnost. V silách MČ není kompletní odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Plánem ZÚK je ale závady ve schůdnosti/sjízdnosti na silničních i pěších komunikací co nejvíce zmírnit. I přesto je nutné vždy přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikaci, dbát zvýšené opatrnosti, věnovat pozornost stavu komunikace, při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem, při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce, na němž jsou dle plánu ZÚK zmírňovány závady ve schůdnosti…. Neudržované úseky pěších komunikacích, kde nebude prováděna zimní údržba, jsou vyvěšeny v grafické podobě v Organizačním plánu zimní údržby na informačních internetových stránkách MČ.

 

Praha 19

Za MČ 19 se nám vyjádřil zástupce starosty Ing. Vladimír Olmr.

1) Zimní údržba místních komunikací je v naší městské části zajištěna externí firmou. Komunikace v MČ jsou rozděleny do zón dle důležitosti a naléhavosti zimní údržby. MČ žádná speciální opatření před zimním obdobím nepřijímá.

2) V zimních podmínkách je nutná větší obezřetnost obecně. Zkušenost ukazuje, že problematickým místem jsou např.  bílé pruhy na přechodech pro chodce, které jsou ukryty pod čerstvou sněhovou pokrývkou. Právě přechodům pro chodce věnuje naše MČ, mimo jiné, zvýšenou pozornost při nepříznivých klimatickým podmínkách.

 

Praha 20

Vedoucí odboru místního hospodářství Jaroslav Píša nám prozradil plány MČ 20.

1) Městská část Praha 20 zajišťuje údržbu místních komunikací v délce 75 km. Údržbu zajišťuje Odbor místního hospodářství Úřadu m. č. Praha 20 vlastními silami a smluvními dodavateli. Rada m. č. schvaluje každoročně „Plán sněhové pohotovosti“, který upřesňuje provádění zimní údržby. Pro následující zimní období nebyla přijímána žádná speciální opatření.

2) Vzhledem ke kopcovitému terénu zejména v oblasti Chval a Svépravic,  je zde nutné větší obezřetnosti od řidičů i chodců. 

 

Praha 22

Jak se na zimu připravuje MČ 22? To nám řekla asistentka starosty Simona Lippertová.

1) Ulice (komunikace) naší městské části se připravují každoročně způsobem obvyklým, nikoliv speciálním a to především přípravou techniky a lidí, kteří zimní údržbu provádějí, v případě naší městské části vlastními zaměstnanci.
  
2) Zvýšená obezřetnost je nutná a tím i zvýšený dohled se věnuje svažitým převážně chodníkům a největší pozornost veřejným schodištím, kde je riziko podklouznutí (úrazu) nejvyšší.

Foto: Lucie Cepáková

Štítky Praha, anketa, zima, opatření, ČR

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.