Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

 

Stáže ve firmách – další vzdělávání, nebo zbytečně utracených 800 milionů?

 
čtvrtek, 24. července 2014, 11:14

O tom, jak, na co a proč bylo do projektu „Stáže ve firmách: vzdělávání praxí“ (více si můžete přečíst v našem dalším článku: „Projekt Stáže ve firmách – kolik pracovních míst reálně pomohlo najít utracených 800 milionů Kč?“) investováno 800 milionů z kapes daňových poplatníků členských států Evropské unie, a tedy i nás, si můžete přečíst v následujícím rozhovoru s hlavní projektovou manažerkou projektu Kateřinou Šímovou.

Můžete, prosím, pro čtenáře Malostranské drbny stručně popsat systém fungování a hlavní myšlenky projektu "Stáže ve firmách: vzdělávání praxí"?

Hlavní myšlenkou projektu je především uchopit stáže jako nástroj dalšího vzdělávání a navrhnout systém jejich fungování v České republice, protože ten tady neexistuje. Není uchopen pojem stážista ani neexistuje legislativní ukotvení. Navrhujeme systém poskytování stáží pomocí systémových prvků. Tyto prvky následně ověřujeme prostřednictvím realizace konkrétních stáží. Systém nastavování prvků prochází analýzou a evaluačními aktivitami tak, aby mohly být vyhodnoceny a mohlo dojít k následné analýze prostředí a návrhu toho, jak zakotvit poskytování stáží v České republice. Stáž je nástrojem dalšího vzdělávání, nejedná se tedy o pracovní stáže, ale jedná se o stáže, které mají stážistům umožnit jejich další rozvoj nabytím praktických dovedností a rozšíření teoretického portfolia, které získají studiem.

Jedním z cílů je tedy, jak uvádíte a jak je popsáno na vašich internetových stránkách i "zmapovat potřeby úpravy legislativy tak, aby se poskytování stáží stalo pro firmy atraktivním způsobem, jak získat kvalifikované pracovníky, a zvýšilo jejich motivaci stáže poskytovat. Projekt by měl i napomoci k ukotvení způsobu dalšího vzdělávání formou stáží do české legislativy." V jaké fázi plnění je tento cíl? Je možné v současné době již říci, jaké jsou hlavní bariéry pro tzv. "neatraktivnost"? Jak je systém nastavován a co spatřujete nejvíce atraktivní na tomto projektu?

Než se dostanu k atraktivitě stáže, ráda bych řekla ještě něco k tomu systému samotnému. Systém je nastavován pomocí takzvaného Národního katalogu stáží, kdy vytváříme šablony stáží pro jednotlivé pozice. Pro každou pozici, jako je například webový designér, kadeřnice, stavební inženýr, je v šabloně vysvětleno, jak by taková stáž měla probíhat, co má být obsahem, jaké aktivity si má stážista na praxi vyzkoušet. Šablonou je dána rovněž i délka a stáže a podmínky pro stážistu a pro poskytovatele. Šablony vznikají napříč jednotlivými obory, v současné době jich máme 160. Ohledně atraktivnosti stáží, v průběhu projektu jsme zaznamenali velký zájem o problematiku stáží jednak ze strany jejich poskytovatelů, tak ze strany stážistů. Ukazuje se, že stáž je velmi dobrým nástrojem, jak získat praktické dovednosti, což v současné době chybí řadě absolventů, ale může to být i velice důležité, jak pro lidi, co se po dlouhé době vrací na trh práce, tak rodiče po rodičovské dovolené. V některých místech není nutné zájem o stáže příliš posilovat, v jiných je potřeba cílovou skupinu upozornit, že tady takový nástroj existuje a že je dobré ho vyzkoušet na vlastní kůži.

Takže si myslíte, že právě povědomí je hlavní bariérou, proč by tato praxe nebyla aplikována bez dalšího popostrčení, jakým je například tento projekt?

Určitě je to jedna z těch bariér, nicméně řekla bych, že to není ta hlavní. Spíše vnímám jako hlavní problém to, že systém zatím není ukotven, a je potřeba se zabývat tím, jaká práva a povinnosti má mít jak stážista, tak i poskytovatel stáže. Taky je potřeba si uvědomit, že pro firmy není přijetí stážisty jednoduchá věc. Na stáži se mu musí věnovat mentor, v tu chvíli tento člověk ztrácí produkční kapacitu. Pro firmu tedy poskytnutí stáže znamená poměrně velké náklady, nejenom personální, ale i například technické, kdy stážista například zničí část materiálů.    

Jakým způsobem probíhá výběr firem, které se do toho projektu mohou zapojit a které naopak nemohou? Pochopila jsem, že jsou dána kritéria, která firma musí splnit. Pokud ale podmínky splňuje více firem, zřejmě se nemohou zapojit všechny. Je tomu tak?

Základní podmínky jsou dány jednak pravidly Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, ze kterého je projekt hrazen, ale rovněž i podmínkami projektu. Podrobné informace jsou uvedeny v Manuálu pro poskytovatele stáží. Když zmíním ty obecné, stáž může poskytovat subjekt, který je právoplatně registrovaný v České republice a dokáže zajistit dostatečně kvalitního mentora (jako například vzdělání, praxe, vztah k firmě), který splňuje požadavky dané šablonou pro danou pozici. To jsou základní podmínky pro firmu. Poskytnutí stáže ale znamená pro firmu nemalé náklady a část těchto nákladů je poskytovateli hrazena z projektu (konkrétně jsou specifikovány v šabloně stáže). Náklady jsou firmě přiznávány jako veřejná podpora malého rozsahu, de minimis. Firmy, které by přečerpaly limit de minimis, se tak do projektu zapojit nemohou.

Jen abych si to ujasnila, pokud firma všechny tyto podmínky splní, pak má právo se do tohoto projektu zapojit. Žádný další předvýběr firem z vaší strany není realizován?

Firma se zapojí tak, že se bezplatně a nezávazně přihlásí do našeho informačního systému, vybere si z šablon stáží, a následně vypíše inzerát, takzvanou kartu stáže, kde ještě upřesní informace k dané stáži a doplní informace o osobě mentora. Tento inzerát, neboli karta stáže, je z naší strany schvalována. Nedochází k předvýběru, pouze kontrolujeme, zda firma splňuje podmínky dané projektem. Pokud jsou podmínky splněny, je inzerát z naší strany schválen a zveřejněn na našich webových stránkách, kde si tyto informace může vyhledat potenciální stážista. Po registraci (která je i pro stážistu bezplatná a nezávazná) vidí celý detail stáže a vybírá si, na kterou stáž by chtěl jít. Samozřejmě musí splňovat podmínky dané šablonou stáže. Poté se stážista ke stáži přihlásí (může k více najednou) a ve chvíli, kdy se přihlásí, z naší strany proběhne kontrolní mechanismus, kdy je zkontrolováno, jestli splňuje podmínky dané projektem. Ve chvíli, kdy je splní, se profil stážisty zobrazí poskytovateli stáže. Ten si následně vybere na základě profilů, koho si chce pozvat na pohovor. Na základě osobního pohovoru, kam jezdíme na namátkové kontroly, si tak vybírá svého budoucího stážistu. V momentě, kdy je potvrzen výběr stážisty, stáž dostává číslo v systému, je jí přidělen konkrétní konzultant, dojde k uzavření trojstranné smlouvy mezi stážistou, poskytovatelem a Fondem dalšího vzdělávání. A je hlídán celý průběh stáže, zda jsou splňovány všechny podmínky stáže.

Je výběr firem omezen regiony, například, že firmy z regionů s vyšší nezaměstnaností mohou vypisovat více stáží?

Regionálně toto omezeno není, je to z toho důvodu, že ačkoliv v některých regionech není nabídka tak velká, stážista má možnost absolvovat stáž i v jiném regionu. My se i tuto mobilitu snažíme podporovat. To znamená, že pokud má stážista zájem o stáž mimo svůj region, je mu propláceno nejen cestovné, ale i ubytování (v případě splnění podmínek daných projektem). Navíc poskytovatel stáže může být firma, která má sídlo ve více regionech, takže i stáž může probíhat na více místech. Regionální omezení tedy není dané projektem.

Jakým způsobem je monitorováno, že firma skutečně splňuje podmínky ve stanoveném rozsahu? Na vašich stránkách je uvedeno, že "realizaci stáží průběžně monitoruje kontrolní tým". Jak tato kontrola probíhá v praxi?

Kontrolních činností je poměrně hodně. Nejedná se jenom o kontroly na místě, ale také o administrativní kontroly, jak jsme již popisovala. Ve chvíli, kdy se stážista a poskytovatel stáže spárují, stáži je přidělen konzultant, který následně přebírá další kontrolní činnosti. V průběhu stáže si stážista každý den vyplňuje deník, který je v měsíčních intervalech podepisován poskytovatelem stáže a je odesílán na Fond dalšího vzdělávání. Je kontrolováno to, zda stáž probíhá dle podmínek projektu, jestli jsou naplňovány všechny činnosti dle šablony stáže. Tato kontrola probíhá v průběhu celé stáže. Na konci, než je proplacena faktura, tak je vše ještě jednou zpětně zkontrolováno. Zároveň probíhají i kontroly na místě, kdy vytváříme analýzu rizikovosti stáží, jezdíme na kontroly hlášené i nehlášené.

Konzultant je tedy zaměstnanec Fondu, kolik má v průměru jeden konzultant na starosti stáží?

Stáže probíhají v delším časovém rozmezí, konzultant má na starost stáže v různých fázích - některé začínají, některé probíhají, jiné končí. Jsou to desítky stáží, řekněme od sedmdesátky do stovky. Záleží na období.

Kolik lidí je celkem zapojeno do administrativy, kolik lidí spravuje tento projekt?

To číslo je proměnné v čase, jiné je na začátku projektu, jiné je v té době největšího náporu. Neřeknu vám úplně průměr za celou tu dobu, nicméně je to něco kolem 50 - 60 lidí.

Na tento projekt bylo z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyčleněno 800 milionů korun, stážisté navíc pracují bezplatně. Zajímalo by mě tedy, na co jsou tyto peníze přesně použity?

Já bych jen poupravila jednu věc, stážisté na stáži nepracují, ta stáž je formou dalšího vzdělávání. Role mentora je tam obzvláště důležitá, on je zaškoluje, ukazuje jim všechny činnosti v dané firmě podle konkrétní pozice. Takže to nelze chápat tak, že stážista přijde a během dvou dnů se velmi aktivně zapojuje do chodu firmy. Ale je to opravdu s důrazem na vzdělávací aktivity. Co se týče nákladů na projekt, tak je to doopravdy 800 milionů - osmdesát pět procent je hrazeno z financí Evropské unie a zbytek ze státního rozpočtu. Je potřeba nezapomenout na to, že je to projekt systémový, nezapomínat na vytvoření Národního katalogu stáží, kdy je potřeba, aby popisy stáží byly doopravdy relevantní k potřebám trhu, zapojují se tam experti, šablony jsou následně schvalovány Odbornou radou projektu, to je také část, která je v tomto projektu finančně zaštítěná. Co se týče samotné realizace stáží, je jich téměř 6 300. Stážista je na stáži bezplatně, je to jeho další vzdělávání, jsou za něj hrazeny náklady na toto další vzdělávání. Náklady jsou dopodrobna specifikované, vyčíslené, pak se projevují jako jedna částka v šabloně stáží. Jsou de facto příspěvkem, či úhradou velké míry nákladů firmy. Pokrývají například náklady na mentora, ten ztrácí pro firmu produkční kapacitu ve chvíli, kdy se věnuje stážistovi, navíc stážista například používá materiály, které znehodnotí, je potřeba mu zajistit místo, kde stáž vykonává. Tohle vše se promítá do nacenění konkrétní šablony. Záleží i na tom, jak dlouhá ta stáž je, jak kvalifikovaný musí být mentor. Takže ceny šablon stáží se pohybují v rozmezí od několika málo desítek tisíc korun po sto tisíc korun. Navíc jsou stážistům v rámci projektu propláceny náklady na ubytování a cestovné, dále pak stravné ve výši dvacet korun za každou absolvovanou hodinu stáže.

Kdybyste měla třeba procentuálně odlišit, kolik té částky jde na systémové zakotvení a kolik procent jde na samotné stáže. Kdyby si člověk rozpočítal 800 milionů korun na 6 300 stáží, jak jste zmínila, vychází to v průměru 128 000 tisíc na jednu stáž, což je poměrně vysoká částka.

Náklady na průměrnou stáž se pohybují kolem 90 000 Kč, může se to zdát jako vysoká částka, nicméně je potřeba zohlednit roli mentora, který se stážistovi doopravdy věnuje.  Není to klasický systém, kdy člověk vstupuje do nové práce, sice má taky přiděleného staršího kolegu, ale ten se mu věnuje pouze chvíli na začátku. Tato stáž je chápána jako přenos vědomostí, jako vzdělávací aktivita. Náklady na realizace stáží se pohybují okolo 80 %, další náklady jsou pak určeny na systémové řešení a na realizační tým - kontrolní  a evaluační činnosti apod.

Napadá mě ještě otázka, když si představím, že mentor má být stážistovi neustále k dispozici, a de facto na něm závisí po celou dobu stáže vzdělávání stážisty, přijde mi těžké zkontrolovat, že je tomu doopravdy tak po celou dobu. Já si spíše představím, že stážista přijde do firmy, mentor ho rychle zaučí a pak už samostatně pracuje. Jak je možné ohlídat toto?

Ano, mentor je stážistovi k dispozici, to ale neznamená, že je s tím svázaný. Mentor je odborným garantem stáže, nejvíce se samozřejmě stážistovi věnuje v prvních týdnech. Mentor především garantuje, že si stážista projde všechny činnosti. Nemusí s ním být po celou dobu, vždy by ale měl mít přehled, kde stážista je, co dělá a kdo se mu věnuje.

Je mentorovi připlácen speciální příplatek k platu za jeho činnost, nebo je to na firmě, jak se získanými finančními prostředky naloží?

Je to na té dané firmě, která de facto poskytuje stážistovi vzdělávací službu. Vzdělání je detailně naceněno, na základě diskuze s odborníky z pracovní skupiny expertů a následně vyčísleno jednou částkou. To, jakým způsobem firma s prostředky naloží, je na ní.

Chápu to dobře, že náklady na stáž jsou pevně dané předem vytvořenou šablonou, bez ohledu na skutečnost, jak dlouho stáž bude doopravdy trvat (pokud se vejde do stanoveného intervalu)? Ilustrujme to například šablony stáže "Pekař", kde jsou náklady ohodnoceny částkou 70 025 Kč na jednoho stážistu, s tím, že minimální časová dotace (tedy doba, kterou je stážista povinen absolvovat) je 320 hodin, což by znamenalo, že pokud stážista splní tento počet hodin, firma dostane těchto 70 025 Kč, což by znamenalo, že hodina jeho „zaškolování“ vychází v průměru na 218 Kč, doopravdy tato částka odráží realitu? Co je v ní, v této konkrétní šabloně, zakomponováno? Navíc by mě zajímalo, jak je to v případě, že mentor zaškoluje 3 stážisty -  což je maximální počet stážistů na jednoho mentora v případě této šablony. Dostane pak firma, v tomto případě pekařství, proplaceno 3 x 70 025 Kč, tedy 210 075 Kč?

V konkrétní šabloně stáže jsou zakomponovány náklady na mentora, ten ztrácí pro firmu produkční kapacitu ve chvíli, kdy se věnuje stážistovi, navíc stážista například používá materiály, které znehodnotí, je potřeba mu zajistit místo, kde stáž vykonává.  Dále jsou v šabloně stáže zahrnuty náklady na pomůcky a náklady na opotřebení vybavení. V tomto případě se jedná o kuchyňské a cukrářské potřeby a opotřebení pekařského vybavení. Zde bych ještě ráda zdůraznila, že nacenění jednotlivých šablon stáží probíhá ve velmi úzké spolupráci s odborníky a experty z praxe.
Časová dotace je vždy pro danou typovou pozici stejná, v tomto případě 320 hodin – ta musí být přesně naplněna. Pokud je stáž předčasně ukončena (například v případě, že stážista v průběhu stáže našel zaměstnání), je proplacena pouze poměrná část, a to dle počtu řádně absolvovaných hodin stáže. Poskytovatelé stáže mají možnost si na konkrétní stáž vybrat jen jednoho stážistu. Nicméně šablony stáží mohou být využívané i mimo projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí. Počet stážistů na jednoho mentora tedy uvádí maximum stážistů na jednoho mentora se zohledněním toho, aby byla zajištěna dostatečná kvalita stáže.

Jak uvádíte na svých webových stránkách, projektová žádost k projektu "Stáže ve firmách: vzdělávání praxí 2" již byla podána, dokonce se i 30. 5. 2014 sešla expertní skupina. Jaké klíčové body byly probírány?

Expertní skupina je jedním z prvků v rámci hodnocení projektů, takže to hodnocení stále ještě probíhá, předpokládáme, že by se měl projekt rozběhnout v létě tohoto roku a byl by realizován do června roku příštího. Proběhla i konzultace s veřejností, kde zazněly i připomínky širokého publika. Pozitivně je vnímána potřebnost projektu, je vhodným nástrojem i pro poskytovatele. V rámci expertní skupiny byla diskutována například udržitelnost projektu, tj. jakým způsobem se stáže budou vyvíjet dále, finanční stránka projektu a náklady na stáž.

Jaké novinky budou, pokud bude projekt schválen, zavedeny oproti stávajícímu projektu?

Některé novinky jsou dané výzvou. Jedna z velkých novinek je větší zaměření na osobu mentora. V České republice neexistuje zatím žádná možnost, jak kvalitu mentora zvýšit, v rámci projektu budeme tedy navrhovat a vytvářet kvalifikační rámec pro získání profesní kvalifikace mentor. Dále se budeme snažit více podpořit osoby, které se zatím do dalšího vzdělávání nezapojují, ať jsou to osoby nad padesát let nebo nízkokvalifikované osoby. V rámci projektu „Stáže ve firmách 1“ jsme zkoumali i ochotu, pravděpodobnost toho, že by firmy poskytovaly stáže i s částečnou úhradou nákladů. V rámci navazujícího projektu budeme ověřovat poskytování stáží s částečnou až nulovou úhradou nákladů za stáž.

Kolik milionů bude vyčleněno na tento projekt a kolik stážistů je v plánu podpořit tentokrát?

Bude to téměř 147 mil. korun, opět tento projekt není jen o poskytování stáží, ale bude i systémový. Je tam řada nových systémových prvků, které se budou ověřovat, například již zmíněné ověření poskytování stáží s částečnou úhradou. Podpořených osob by mělo být 1400.

Fungují obdobné projekty i v jiných státech Evropské unie, kde byla čerpána inspirace? Není v plánu propojit tento projekt i s jinými státy a poskytnout tedy možnost výběru stáže i v jiných zemích?

Určitě jsme si vědomi toho, že nežijeme ve vakuu, že státy kolem nás stáže také realizují. V rámci navazujícího projektu by mělo dojít ke komplexní analýze poskytování stáží v zahraničí a analýze toho, jaké příklady dobré praxe jsou přenositelné do českého prostředí tak, abychom mohli zakotvit poskytování stáží s využitím i zahraničních zkušeností. Prozatím je dána výzva tak, že cílovou skupinou mohou být pouze obyvatelé České republiky. Ani u navazujícího projektu o zahraničních stážích tedy neuvažujeme, v současné době se soustředíme primárně na české prostředí, kde existuje potřeba systém navrhnout a pilotně ověřit.

Otázka na závěr, kdybyste se měla ohlédnout za uplynulým období, jak byste projekt hodnotila, jaké jsou jeho hlavní přínosy, silné stránky a co naopak považujete za jeho slabé stránky?

Začnu silnými stránkami, určitě vnímám to, že projekt „Stáže ve firmách“ je pilotní projekt, který vytváří něco nového, co se zatím v České republice za předchozích několik desítek let nepodařilo, to znamená vytvořit systém poskytování stáží. Ze zpětné vazby vyplynulo, že stáže jsou doopravdy realizovatelné, že Národní katalog stáží je vytvořen kvalitně. Co se týče realizace, mám radost ze zpětné vazby stážistů. Týká se to například kladných čísel ohledně následné zaměstnanosti stážistů, která se pohybuje okolo 40 % (zaměstnání nebo nabídka další spolupráce u poskytovatele stáže). Stážisté oceňují praktické dovednosti, zvýšení sebevědomí, zapojení se do kolektivu. Co se týče slabých stránek, ne vždy jsou stáže realizovány podle podmínek, proto máme bohatý kontrolní systém, budeme na něm ale stále pracovat. Stejně tak budeme pracovat na tom, aby si česká veřejnost uvědomovala, že počátečním vzděláváním ve škole by naše vzdělávací aktivity neměly končit, ale že je důležité se vzdělávat stále dál.

Štítky stáž, praxe, studenti

 


 

Kam dál?

Poslanec Pražák: „Financování sportu je nutné zprůhlednit!“

čtvrtek, 17. července 2014, 14:47

Prakticky celý život strávil na zimních stadionech. Karel Pražák, rodák ze Záboří, jenž své mládí prožil v Miroticích na Písecku,...

Vázané živnosti průvodců? Neopodstatněná překážka v podnikání, říká ...

čtvrtek, 3. července 2014, 09:46

Na našem webu jsme nedávno publikovali komentář kritizující připravovanou novelu zákona, který má zpřísnit podmínky pro...

Daňové přiznání za 5 minut, založení firmy za 18!

pondělí, 16. června 2014, 12:38

Ne, to není sen, jen estonská realita, popisuje Mihkel Lees, bývalý poradce estonského premiéra a stávající expert Ministerstva...

Jednatelka HappyFoto: „Digitální fotka byla výzva!“

sobota, 31. května 2014, 11:50

Když vyučený fotograf Bernhard Kittel před 38 lety založil v Rakousku společnost HappyFoto, současná jednatelka české pobočky...

 

Komentáře

Dokončení registrace

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“)

tímto svobodně a dobrovolně uděluje Souhlas JAKOŽTO uživatel se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)

společnosti TRIMA NEWS, s.r.o., IČ: 26081890, DIČ: CZ26081890, se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01 České Budějovice, zapsaná v oddílu C vložce 12829 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, kontaktní e-mail: info@trimanews.cz. (dále jen „Společnost“)

jak je specifikováno níže v tomto dokumentu.

I. Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?

Souhlasím, aby Společnost zpracovávala tyto osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“):

  • jméno, příjmení, uživatelské jméno, email, přičemž tyto údaje jsou povinné, dále pohlaví, přičemž tento údaj není povinný

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

  • služby poskytovatele zpravodajských webových stránek spočívající zejména v zasílání denního přehledu zpráv a dalších novinek či aktuálních informací, možnosti informování uživatelů o probíhajících slevových akcí obchodních partnerů a dalších obchodních sdělení, které mohou být zasílány v rámci denního přehledu (pouze v případě odběru denního přehledu).
  • Umožnění psaní uživatelských blogů či komentářů.

Výše uvedené účely, tvoří funkční celek a bez jejich provázanosti a udělení souhlasu pro všechny z nich, nelze naše služby poskytovat.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.

Udělení tohoto souhlasu je naším smluvním požadavkem a je jím podmíněno uzavření smluvního vztahu mezi Společností a Vámi.

II. Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

  • osoby poskytující Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jeho obchodními partnery.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců Osobních údajů (nejsou-li uvedeni výše) můžete nalézt na adrese našeho sídla.

Vaše Osobní údaje bychom také rádi předávali našim obchodním partnerům, všichni však sídlí na území Evropské Unie, takže všechna Vaše práva, vyplývající z nařízení GDPR, máte zaručena, neboť se na ně toto nařízení vztáhne taktéž. Svůj souhlas s takovým předáváním můžete vyjádřit zaškrtnutím níže uvedené kategorie příjemců, bez Vašeho souhlasu je předávat nebudeme.

K předávání Osobních údajů do třetích zemí, tj. zemí mimo Evropskou Unii a Evropský hospodářský prostor, nedochází.

III. Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese sídla Společnosti uvedené výše nebo na e‑mailové adrese: info@trimanews.cz.

Veškerá svá práva ve smyslu GDPR můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@trimanews.cz.

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese http://trimanews.cz/ochrana_osobnich_udaju.html.

IV. Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad?

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

V. Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po dobu 5 (slovy: pěti) let od ukončení poskytování služeb.

VI. Můžu souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností (či výše uvedené doby). Souhlas můžete odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou výše.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Bez Vašeho souhlasu nelze založit účet.
 
 

O čem píšou další Drbny

Nejhorší byla Bangladéš. Chtěl bych žít půl roku na Sibiři, říká Tomáš Vaňourek z projektu Zikmund100

Cestovat po světe je snem mnoha lidí. Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha si tento sen splnili. Díky projektu Zikmund100 se projeli po stopách slavných cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky a nafotili svět šedesát let poté. Jak vůbec nápad vznikl, a jaké bylo stát po cestě před samotným Miroslavem Zikmundem? I o tom se rozpovídal jeden z aktérů Tomáš Vaňourek.

Budějcká Drbna

Duel mistrů rozhodly až nájezdy. Kometa v prvním domácím zápase porazila Třinec 2:1

Hokejisté Komety Brno porazili ve 2. kole extraligy Třinec 2:1 po samostatných nájezdech a získali první body v nové sezoně. Duel posledních dvou mistrů rozhodl Jakub Orsava. V základní hrací době stříleli góly pouze obránci, Brno šlo do vedení v první třetině po trefě Jana Štencela, za hosty vyrovnal v polovině zápasu Tomáš Kundrátek.

Brněnská Drbna

To byl obrat. Tygři ztráceli se Spartou o čtyři góly, nakonec vyhráli v prodloužení

V první třetině inkasovali šestku, před závěrečnou dvacetiminutovkou prohrávali 4:7. Jenže liberečtí hokejisté se nezvdali a slaví velkolepý obrat, když stihli vyrovnat a v prodloužení rozhodnout. Tygři tak slaví vítězství nad Spartou 8:7 po prodloužení.

Liberecká Drbna

Policisté chytili v sobotu dvakrát po sobě namol opilou cyklistku. Vypila prý 4 litry vína a 14 piv

Policisté kontrolovali v sobotu o půl páté odpoledne osmatřicetiletou cyklistku, která jela na kole namol opilá. Po zakázání další jízdy ji jiná hlídka odhalila na kole znovu, dokonce s vyšší hladinou promile než při první kontrole.

Olomoucká Drbna

Překvapení v lese. Kromě hřibů nalezl houbař i dělostřelecké granáty

Takový nález asi nečekal. Houbař, který si v pátek dopoledne vyrazil v Havlíčkově Borové na Havlíčkobrodsku pro typické lesní plodiny, objevil mimo jiné i dělostřelecké granáty z druhé světové války.

Jihlavská Drbna

Další krok k záchraně: Vědcům se poprvé podařilo v laboratoři vytvořit embrya nosorožců bílých severních

Během posledních několika desítek let se zdálo, že příběh nosorožců bílých severních, jež byli dlouhá léta pytlačeni kvůli rohovině, nebude mít dobrý konec. Jejich počet v roce 2018 klesl na pouhá dvě zvířata a za normálních okolností by tak byli odsouzeni k vyhynutí. Před několika lety se však pod vedením Safari Parku Dvůr Králové spojili vědci a ochranáři z různých kontinentů a jejich snaha nyní přinesla úspěch, který se pro přežití nosorožců může ukázat jako klíčový.

Hradecká Drbna